Narva 6. Kool

PPR õppekavas
 • PPR õppekavas 2013-2014. õa
  • Narva 6. Kooli pikapäevarühma põhiharidust omandavatele õpilastele korraldus
  • Kinnitatud direktori 31.08.2010.a käskkirjaga nr 1.1-5/89
   1. Kooli pikapäevarühmas õppekavavälise tegevuse raames pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
   2. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste komisjoni otsuse alusel.
   3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, õpilaste turvalisuse ja tervisekaitse nõuetest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest.
   4. Pikapäevarühma päevakava kehtestab kooli direktor.
   5. Pikapäevarühma kohustuslikuks dokumendiks on pikapäevarühma päevik.
  • Narva 6. Kooli pikapäevarühma töö (1. kl. õpilastele)
  • Esmaspäev
   12.00-12.45   Jelena Krõlova   Kab. nr 5
   13.00-13.45   Jelena Krõlova   Kab. nr 5
    
   Teisipäev
   12.00-12.45   Jelena Krõlova   Kab. nr 5
   13.00-13.45   Nadezda Vinogradova   Kab. nr 21

   Kolmapäev
   13.00-13.45   Nadezda Vinogradova   Kab. nr 21

   Neljapäev
   12.00-12.45   Irina Novak   Kab. nr 7
   13.00-13.45   Olga Rumyantseva   Kab. nr 17