Narva 6. Kool

Tugisüsteem
 • Tugisüsteem
  Õpilaste toetamiseks, õpiabi osutamiseks ja väljalangevuse ennetamiseks tegutseb koolis kooliõppekavas kirjeldatud süsteemne ja kompleksne struktuur, mille efektiivsus tagatakse struktuuri koostisosade vahetu koostööna.
  Õpilaste toetamise ja õpiabi osutamise struktuuri eesotsas on koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog.

  • Tugispetsialistid
   • Koolipsühholoog
   • Koolipsühholoogi töö on lapse isiksuse kujundamine ja arendamine juhindudes riikliku õppekava üldosas ära toodud pädevustest; õpilastele psühholoogilise abi osutamine, õpilaste psühholoogiline toetamine õppe- ja kasvatustöö protsessis; vajadusel õpilaste, vanemate, õpetajate nõustamine.
    Kontaktid ja vastuvõtuaeg :
    Svetlana Jakson

    Vastutus
    1.Teeb koostööd sotsiaalpedagoogiga koolikohustuse täitmise tagamisel, aitab õpilastel koolikohustuse täitmisega tekkinud psühholoogiliste probleemide lahendamisel;
    2. On tugiisikuks õpiraskuste tõttu individuaalõppekava järgi õppivatele õpilastele, vajadusel aitab, suunab, nõustab õpilasi, kontrollib individuaalõppekava täitmist;
    3.Teeb tihedat koostööd klassijuhatajatega: informeerib klassijuhatajaid ja aineõpetajaid probleemsete õpilastega toimetulekuks laste privaatsust kahjustamata; annab tagasisidet klassijuhatajatele nende klassi probleemidest, võimalikest lahendustest ja jagab soovitusi probleemide lahendamiseks;
    4. Teeb koostööd aineõpetajatega: nõustab õpetajaid, aitab ja suunab õpilasi; osutab õpiabi neile õpilastele, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita õppekava nõudeid ja kes vajavad õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust;
    5. Nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt (klassides): abistab valikute ja otsuste tegemisel, eneseteadvuse kujundamisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel, õpioskuste omandamisel, enesehinnangu korrigeerimisel, kriisisituatsioonist väljatulemisel;
    6. Nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid selgitades neile lapse õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse normaalse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
    7. Aitab õpetajatel tunnis tekkinud konfliktsituatsioonide lahendamisel, kriisisituatsioonidest väljumisel; vajadusel ja kooskõlastatult aineõpetaja või direktori asetäitjaga õppe- ja kasvatustöö alal külastab tunde;
    8. Nõustab õpilasi elu-, kutse-, haridustee valikul;
    9.Tegeleb koolis vajaliku preventsiooniga; korraldab preventiivseid infotunde kaasates vajadusel spetsialiste teistest haridus- ja meditsiiniasutustest ning sotsiaalhoolekandesüsteemist;
    10. Teeb koostööd teiste haridus- ja meditsiiniasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemiga, suunates õpilasi vajadusel sinna abi saamiseks; suunab vajadusel õpilase (vanematega/seaduslike esindajatega kooskõlastatult) teiste spetsialistide poole spetsiifilisema abi saamiseks;
    11. Vastavalt vajadusele ja vanemate/seaduslike esindajate nõusoleku olemasolul uurib õpilasi nende võimete või psühholoogiliste probleemide kindlakstegemisel, täidab õpilase vaatluskaardi ning muid dokumente, mis on vajalikud õpilase parandusõppele viimisel või nõustamiskomisjoni suunamisel;
    12. Vstavalt vajadusele või vastuseks politsei või sotsiaalabiameti järepärimistele koostab õpilaste iseloomustused;
    13. Iga õppeaasta alguses korraldab koostöös eripedagoogiga esimeste klasside õpilaste vaatlust, vestleb vanematega/seaduslike esindajatega 1.klasside õpilastele vajaliku psühholoogilise abi osutamiseks, õppetöös toetamiseks ning õpiraskuste tekkimise ennetamiseks; vestluste ja vaatluste tulemuste analüüsi põhjal nõustab vanemaid/seaduslikke esindajaid ja klassiõpetajat;
    14. Kasutab oma töös adekvaatselt valitud diagnostika- ja teraapiameetodeid, kaitstes abivajaja privaatsust, hoides saladuses diagnostika ja nõustamise käigus saadud andmed;
    15. Planeerib oma tegevus poolaastate kaupa, kooskõlastab oma töökava sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogiga, esitab esimese poolaasta töökava kinnitamiseks direktorile 15.septembriks, teise poolaasta töökava 15.jaanuariks; õppeperioodi lõpul esitab direktorile kirjaliku aruande, kus näidatakse õpiabi osas tehtud tööd ja selle tulemusi.
   • Sotsiaalpedagoog
   • Sotsiaalpedagoogi põhilisteks ülesanneteks on kontroll koolikohustuse täitmise üle, sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega, samuti õpilaste ühiskonda integreerimine, kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilaste abistamine.
    Kontaktid ja vastuvõtuaeg :
    Ljudmila Ranneva

    Vastutus
    1. Kontrollib koolikohustuse täitmist koolikohustuslike õpilaste poolt;
    2. Koolikohustusliku õpilase koolist põhjuseta puudumisel võtab koostöös klassijuhatajaga ühendust õpilase vanematega/seaduslike esindajatega, kui õpilane puudub koolist põhjuseta järjest 5 õppepäeva, esitab andmed puuduva õpilase kohta sekretärile EHISisse kandmiseks ja teavitab kirjalikult alaealiste komisjoni või teisi sotsiaalabiasutusi;
    3. Nõustab õpilasi koolielu puudutavates küsimustes ennetamaks edasiste probleemide teket;
    4.Tutvub vajadusel õpilase koduse olukorraga esile kerkinud probleemide lahendamiseks;
    5. Saadab õpilast õpiabi- ja nõustamiskomisjonis, alaealiste komisjonis jmt kohtades, mis osutuvad vajalikuks õpilase probleemidele lahenduse leidmiseks:
    6. Informeerib lastekaitse spetsialisti koheselt kui on ilmnenud õpilase väärkohtlemise juhud, mille puhul on vajalik eestkosteasutuse sekkumine;
    7. Vajadusel abistab õpilast ja/või tema peret erinevate sotsiaaltoetuste taotlemisel;
    8. Korraldab ise või otsib võimalusi õpilastele grupiarutelude ja nõustamise korraldamiseks üleskerkinud probleemide lahendamiseks;
    9. Koostöös klassijuhatajaga koostab õpilase kohta iseloomustusi erinevate asutuste ja organisatsioonide (nt alaealiste komisjon, politsei jmt) jaoks;
    10.Jjagab õpetajatele informatsiooni sotsiaalabi süsteemi toimimise kohta, nõustab klassijuhatajaid ja pedagooge;
    11. Aitab lahendada õpilaste ja õpetajate vahel ilmnenud probleeme;
    12. Nõustab lapsevanemaid koolielu puudutavates küsimustes; vajadusel jagab vanematele informatsiooni sotsiaalabi süsteemi toimimise kohta;
    13. Vajadusel aitab lahendada kooli ja lastevanemate vahel kerkinud probleeme;
    14. Aitab kooli pedagoogilist personali suhtlemisel erinevate ametiasutustega - sotsiaalabi osakonnaga, meditsiiniasutustega, nõustamisasutustega, alaealiste komisjoniga, õigustkaitse organitega jne võrgustikutöö tegemisel;
    15. Koostab ja esitab direktorile õigeaegselt nõutava sotsiaaltööalase aruandluse;
    16. Sotsiaalpedagoog tagab konfidentsiaalsuse õpilase kohta käiva informatsiooni haldamisel ning teeb kõik selleks, et informatsioon ei jõuaks kolmandate isikuteni.